0561 - 615 138Oranje Nassaulaan 51, 8471 LL Wolvegadirectie.zuid@comprix.nl

Hierbij geven wij u een overzicht van ons schoolaanbod met betrekking tot kernwaarde 'Samenwerken'. In ons daltonbeleidsplan wordt deze kernwaarde verder uitgewerkt: 

  • Samenwerkend leren toegepast 

Er wordt op vele manieren samengewerkt op obs Zuid. Dit begint al op jonge leeftijd en wordt vanuit de onderbouw uitgebouwd naar de bovenbouw. 

Elk nieuwe schooljaar wordt gestart met de Gouden Weken. Dit zijn de eerste 6 weken van het schooljaar, waarbij dagelijks activiteiten worden uitgevoerd in het kader van groepsvorming. Samenwerking en elkaar leren kennen staan hierbij centraal, in alle groepen van de school. Na de kerstvakantie wordt er de eerste twee weken veel aandacht besteed aan groepsvorming tijdens de Zilveren weken. 

  • Coöperatieve werkvormen 

Om samenwerking en van elkaar leren te stimuleren, wordt er in elke groep gebruik gemaakt van coöperatieve werkvormen. Elke groep gebruikt meerdere coöperatieve werkvormen om leerlingen te laten samenwerken, leerimpulsen te geven en de rol van de leerkracht meer coachend te laten worden. Leerlingen leren van en met elkaar.  Obs Zuid heeft een doorgaande lijn coöperatieve werkvormen opgesteld, waarvan de gebruikte werkvormen zichtbaar opgehangen zijn in de klas 

  • Werkplekken – leerplein 

Er is door de hele school heen een groot aantal werkplekken beschikbaar. Deze werkplekken worden samen ‘het leerplein’ genoemd. Er zijn tijdens de verbouwing van twee jaar geleden twee leerpleinen gevormd. 

De leerlingen van groep 1, 2 en 3 werken op het kleine leerplein, aan de kant van de onderbouw. De leerlingen van groep 3 werken met een tijdbewaker en een stiltekapitein. De stiltekapitein neemt een time-timer mee, waardoor hij verantwoordelijk is dat het hele groepje op tijd terug in de klas is. 

De leerlingen vanaf groep 3 kiezen een werkplek op het grote leerplein. Dit kan het eigen klaslokaal zijn, een werkplek waar de buurstem gebruikt wordt, of een stiltewerkplek. Groep 3 mag kiezen voor zowel het grote als het kleine leerplein. 

De plaats waar de leerling gaat werken, wordt in de klas zichtbaar gemaakt door een knijper op een overzicht van werkplekken te hangen. Voor de leerling is het duidelijk waar deze gaat werken en voor de leerkracht ook. Deze kan zo snel zien waar een specifieke leerling werkt. 

  • Topontdekkers

Sinds schooljaar 2017 wordt er op obs Zuid gewerkt met de methode ‘Topondernemers’. En vanaf schooljaar 2022-2023 is dit Topontdekkers. Deze methode omvat alle zaakvakken en leert de leerlingen daarnaast veel 21e -eeuwse vaardigheden aan. Er wordt bijvoorbeeld veel aandacht geschonken aan plannen, creatief denken, probleemoplossend denken, samenwerken en ICT-vaardigheden. De methode is dus naast kennisoverdracht zeer geschikt voor het aanleren van vaardigheden die in het daltononderwijs en de 21e eeuw van belang zijn. 

Er wordt met Topontdekkers gewerkt van groep 2 t/m 8. Doorgaans worden de lessen 2 tot 3 keer per week ingepland. Elk jaar wordt er schoolbreed aan 4 thema’s vanuit Topontdekkers gewerkt, Sinterklaas en Kerst daargelaten. Tevens wordt er één periode gewerkt aan kaarten van Toptechneut en Topcanon. De school wordt tijdens deze thema’s versierd in het huidige thema door de versiercommissie en elk thema heeft een opening en sluiting met de hele school. In groep 4 en 5 begeleiden de leerkrachten de leerlingen bij het werken aan 1 kaart, dit om de leerlingen kennis te laten maken met het werken met Topondernemers. 

  • Groepsdoorbrekend werken 

Zowel in de onderbouw als bovenbouw was er behoefte aan het deels loslaten van de geijkte klassenindeling. In groep 1, 2 en 3 wordt daarom op donderdagmiddag gewerkt met een carrousel. Hiervoor zijn heterogene groepen gemaakt en elke leerkracht geeft les in een eigen gekozen vakgebied. Ook de inloop die op dinsdag en donderdag in de ochtend plaatsvindt, is een voorbeeld van groepsdoorbrekend werken in de onderbouw. 

In de groep 4 t/m 8 wordt op dinsdagmiddag groepsdoorbrekend gewerkt. De leerlingen van deze groepen zijn naar aanleiding van de midden resultaten van Cito Rekenen 3.0 ingedeeld in drie subgroepen. In deze subgroep krijgen zij een les rekenen op niveau, gymnastiek en verkeer/Topondernemers. Op deze manier wil de school tegemoetkomen aan het leren op maat en effectiviteit. 

  • Kanjertraining 

Obs Zuid heeft de sociaal-emotionele ontwikkeling van haar leerlingen hoog in het vaandel. Een aantal jaren geleden is er daarom ook gekozen voor de invoering van de methode ‘Kanjertraining’. Dit is een methode waarbij er preventief gewerkt wordt aan omgang met anderen, je gevoel leren uiten, samenwerking en voornamelijk de keuze van je eigen gedrag. 

Kanjertraining is een methode die goed bij daltononderwijs aansluit, omdat er bij daltononderwijs veel aandacht voor bijvoorbeeld samenwerking en reflectie is. Dat zijn ook zaken waar de Kanjertraining veel aandacht aan besteedt. Daarnaast wordt er in de weken na de zomer- en kerstvakantie in de groepen veel gewerkt aan groepsvormende activiteiten, om groepsvorming te stimuleren en het preventieve proces nog verder te stimuleren.

  • Onderbouwd 

Onderbouwd is een methode bestaande uit tastbare, kleutereigen materialen waarmee kinderen handelend kunnen leren. De methode gaat uit van het werken volgens doelen. Het speels, bewust en doelgericht stimuleren van de ontwikkeling van kinderen vormt de basis. De methode is gebaseerd op de kern- en beheersingsdoelen voor groep 1 en 2. De methode laat leerlingen deze beoogde leerdoelen verwerven door het spelen van een spel. Hierdoor vergaren leerlingen kennis op een ontspannen manier. Er wordt gewerkt aan 16 cognitieve vaardigheden, met 102 te behalen doelen. 

Onderbouwd heeft een eigen registratiesysteem, van waaruit ook tweemaal per jaar rapportage voortvloeit die gebruikt wordt in groep 1, 2 en midden groep 3.