0561 - 615 138Oranje Nassaulaan 51, 8471 LL Wolvegadirectie.zuid@comprix.nl

De Oudervereniging Dalton OBS Zuid Wolvega

Onze school heeft een onmisbare, actieve Oudervereniging. U bent automatisch ingeschreven als lid van de vereniging vanaf het moment dat u uw kind aanmeldt bij ons op school. In oktober 2007 is de Oudervereniging een officieel instituut geworden en is zij ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Met het invoeren van de Statuten ligt de structuur van de vereniging vast, wat een goede basis biedt voor continuïteit in de toekomst. De Statuten van de Ouder Vereniging zijn op verzoek in te zien bij de secretaris van de oudervereniging of bij de directie van de school. Voor genoemde datum waren we een altijd een “ouderraad”, vandaar dat we van oudsher nog vaak de naam “ouderraad” gebruiken.De Oudervereniging is verantwoordelijk voor de organisatie van diverse activiteiten die zowel binnen als buiten de school plaatsvinden. De Oudervereniging biedt ondersteuning bij de verschillende activiteiten zoals:

  • Sinterklaas
  • Kerst
  • Pasen
  • Musical
  • Sportdag
  • Vrijwilligersavond
  • Laatste schooldag

Daarnaast onderhoudt de Oudervereniging uiteraard een goed contact met de directie, de teamleden en de Medezeggenschapsraad van de school. De activiteiten worden gefinancierd door de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage wordt door de Oudervereniging geïnd en beheerd.

Daarnaast zijn de opbrengsten uit de maandelijkse oud papier inzameling, de verkopen van de kalenders, de inzameling van kleding en schoenen en verlotingen een bron van inkomsten waarmee de ouderbijdrage laag gehouden kan worden. Ieder jaar wordt de boekhouding van de penningmeester en daarmee het gehele bestuur, gecontroleerd door de kascommissie zodat er onafhankelijk toezicht blijft over de inkomsten en uitgaven.

Het bestuur van de Oudervereniging is een club van ouders die allemaal hetzelfde willen, het beste voor onze kinderen. Binnen het bestuur is er ook een dagelijks bestuur. Deze bestaat uit de voorzitter, secretaris en de penningmeester. Zij bereiden ook de vergaderingen voor. De voorzitter en penningmeester fungeren ook als coördinator voor de verschillende activiteiten commissies. Het voltallige bestuur komt samen met de teamleden diverse keren per jaar bijeen in een vergadering, om de aankomende activiteiten te bespreken en de afgeronde activiteiten te evalueren. Van bijna alle activiteiten is er een draaiboek die daarna ook weer wordt geactualiseerd. Op die manier hoeven we niet iedere keer opnieuw het wiel uit te vinden. Tussentijds is er vanzelfsprekend ook veelal contact tussen de bestuursleden om alle activiteiten tot een goed einde te brengen. Tijdens de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering worden o.a. nieuwe leden gekozen, dan wel herkozen in het bestuur. Een bestuurslid van de Oudervereniging heeft zitting voor een periode van 4 jaar. Hierna is het bestuurslid nog 1 maal herkiesbaar voor eenzelfde periode. Hiervan wordt een “rooster van aftreden” bijgehouden.

De samenstelling van de OV: in 2023-2024

Voorzitter;            Mevr. Meijer

Secretaris;           Mevr.  Mulder

Penningmeester:   Dhr. Drenth

Lid;                      Mevr. Haisma

Lid;                      Mevr. ten Berge

Lid;                      Mevr. van Huizen

Lid;                      Dhr. Vreeling

Lid;                      Mevr. Groenendal

Namens het team; Mevr. Brik en Mevr. Ploeg

Het bestuur van de oudervereniging Dalton OBS Zuid Wolvega staat altijd klaar om er voor te zorgen dat uw kind(eren) op onze school leuke en goed gecoördineerde activiteiten meemaken. 

De notulen kunnen bij de voorzitter (mevr. Meijer) opgevraagd worden.