0561 - 615 138Oranje Nassaulaan 51, 8471 LL Wolvegadirectie.zuid@comprix.nl

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Iedere Comprix-school kent een medezeggenschapsraad (MR), bestaande uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. Voor het gezamenlijk belang is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) gevormd, waarin ouders en personeelsleden van Comprix zijn vertegenwoordigd. De GMR bestaat uit maximaal 12 leden, 6 ouders en 6 personeelsleden. Op dit moment is er nog een vacature voor personeel. Heeft u belangstelling, neem dan contact op met de GMR.

De GMR houdt zich bezig met beleid op bovenschools niveau, dus zaken die alle scholen of een meerderheid van scholen aangaan (de MR richt zich op het beleid op schoolniveau). De GMR heeft instemmings- en adviesbevoegdheid op een groot aantal beleidsonderdelen. Hierbij valt te denken aan instemming op het gebied van onderwijskundige doelstellingen, het meerjarenbeleidsplan en beleid ten aanzien van welzijn, gezondheid en veiligheid.

Adviesbevoegdheden hebben in hoofdlijnen betrekking op het financiƫle beleid, de verdeling/besteding van de middelen, huisvesting, onderhoud en taakbeleid etc. En met het initiatierecht kan de GMR relevante zaken aan de orde stellen.
De GMR heeft een eigen GMR-reglement en een huishoudelijk reglement. De personeelsgeleding van de GMR heeft tevens zitting in de PGMR en wordt voor het uitoefenen van haar taken gefaciliteerd.

U kunt de GMR bereiken via:
Postbus 119,
8470 AC Wolvega
E-mail: gmr@comprix.nl