Ouders

Medezeggenschapsraad

Iedere basisschool, dus ook de onze, heeft een Medezeggenschapsraad. Hierin zitten ouders en leerkrachten. De M.R. heeft over de in de Wet Medezeggenschap op Scholen  geregelde onderwerpen op een bepaalde manier iets te zeggen. De M.R. is bevoegd om over alle punten die met school te maken hebben te praten en adviezen te geven aan de schooldirectie. Verder is de directie verplicht om over bepaalde zaken advies te vragen aan de M.R., voordat de directie een beslissing neemt.

In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld bij de vaststelling van het schoolplan, is het zelfs nodig dat de M.R. het er mee eens is dat die beslissing wordt genomen. Informatie over de Wet Medezeggenschap op Scholen is beschikbaar op www.infowms.nl.

Elke vergadering van de M.R. is in principe openbaar.

Reglementen per 18 januari 2023

Reglementen (uitvoering) per 8 november 2022

Bevoegdheden per 8 november 2022

Samenstelling MR schooljaar 2023-2024

De MR op OBS Zuid bestaat uit drie leerkrachten en drie ouders, die ieder voor een periode van drie jaar zitting hebben. De drie leerkrachten worden gekozen door het onderwijzend personeel en de drie ouders door de ouders van kinderen die op school zitten. De MR van OBS Zuid bestaat uit de volgende personen:

Namens de ouders:

  • Mevr. Bayle (voorzitter)
  • Dhr. Ensing
  • Dhr. Groot Roessink

Namens het personeel:

  • Mevr. Sijtsema
  • Dhr. Groenman
  • Dhr. Hoen

Wilt u contact met de MR dan kunt u een van bovenstaande personen benaderen. Daarnaast is de MR bereikbaar via het e-mailadres mr.zuid@comprix.nl

Jaarverslag 2021-2022

Notulen 20 september 2022

Notulen 8 november 2022

Notulen 16 januari 2023

Notulen 21 maart 2023

Notulen 18 april 2023

Notulen 11 juli 2023