Ouders

Medezeggenschapsraad

Wat is de Medezeggenschapsraad? De Medezeggenschapsraad (MR) praat en denkt mee over het beleid op school. De MR bestaat uit een zogenaamde oudergeleding en een personeelsgeleding. De ouders in de MR behartigen de belangen van kinderen en ouders op school. De personeelsleden in de MR behartigen de belangen van het personeel aan de school. De ouder- en personeelgeleding zijn allebei met drie leden vertegenwoordigd in de MR. De MR vergadert ongeveer zeven keer per jaar.

Wat doet de Medezeggenschapsraad voor een school?

De MR helpt om het beleid op school uit te voeren en concreet te maken. Zo heeft de MR bijvoorbeeld een stem in de aanpassing van de schooltijden, een sollicitatieprocedure voor een nieuwe leerkracht of in de aanschaf van een nieuwe leermethode. Wettelijk is het vastgelegd wanneer de MR adviesrecht en wanneer hij instemmingsrecht heeft. Dit is voor ouder- en personeelsgeleding verschillend. Het doel van de MR is dat er in alle gevallen zo goed mogelijk rekening wordt gehouden met de belangen van leerlingen, ouders en personeel.

Wat kan de Medezeggenschapsraad doen?

Heeft u vragen of ideeën - of zijn er problemen - en u weet niet goed hoe u hierover contact met de school moet opnemen, dan kunt u (ook) een MR-lid benaderen. De MR kan u ideeën aan de hand doen en u helpen bij een goede aanpak. MR-vergaderingen zijn openbaar: dit betekent dat iedereen die dat wil bij een vergadering aanwezig kan zijn. Ook de verslagen die van een MR-vergadering worden gemaakt zijn openbaar en liggen ter inzage op school.

GMR Naast de MR kent Comperio een gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze is in het leven geroepen om te voorkomen dat Comperio met alle medezeggenschapsraden afzonderlijk om tafel moet om nieuwe voorstellen te bespreken. In de GMR zijn alle openbare scholen in Oost- en Weststellingwerf vertegenwoordigd, door of een leerkracht of een ouder.

Samenstelling MR

De MR op OBS Zuid bestaat uit drie leerkrachten en drie ouders, die ieder voor een periode van drie jaar zitting hebben. De drie leerkrachten worden gekozen door het onderwijzend personeel en de drie ouders door de ouders van kinderen die op school zitten. De MR van OBS Zuid bestaat uit de volgende personen:

Namens de ouders:

  • Dhr. Kragt
  • Mevr. Bayle
  • Mevr. Krol

Namens het personeel:

  • Mevr. Velduizen (secretaris, notulist)
  • Mevr. Boonstra
  • Dhr. Groenman

Wilt u contact met de MR dan kunt u een van bovenstaande personen benaderen. Daarnaast is de MR bereikbaar via het e-mailadres mr@obszuid.nl